کلمه کلیدی خود را وارد کنید

پروژه فاز 3 نوبنیاد ، کندوان 3

در پروژه های مرتبط با برق
عنوان پروژه :
پروژه فاز 3 نوبنیاد ، کندوان 3
کارفرما :
شرکت آب و برق کیش
تاریخ شروع :
1397-12-18
محل پروژه :
جزیره کیش
مشاور :
مهر گستر
در مورد پروژه

کارفرما شرکت آب و برق کیش و مشاور شرکت مهرگستر می باشد و از نقاط قابل ذکر می توان به اتمام پروژه زودتر از برنامه زمانبندی و بدون هیچگونه حادثه تحویل دائم گردید .

portfolio