کلمه کلیدی خود را وارد کنید

محوطه سازی مدیریت مصلی

در پروژه های عمرانی
عنوان پروژه :
محوطه سازی مدیریت مصلی
کارفرما :
شرکت عمران توسعه آب و خدمات
تاریخ شروع :
1397-05-18
محل پروژه :
جزیره کیش
مشاور :
مهر گستر
در مورد پروژه

portfolio