کلمه کلیدی خود را وارد کنید

شبکه دامین دفاتر اداری , ورک گروپ شبکه دفاتر اداری مخازن و اسکله

در پروژه های مرتبط با ICT
عنوان پروژه :
شبکه دامین دفاتر اداری , ورک گروپ شبکه دفاتر اداری مخازن و اسکله
کارفرما :
شرکت ذیفن
تاریخ شروع :
1396-02-07
محل پروژه :
خارک فلات قاره
مشاور :
فنون جنوب
در مورد پروژه

این پروژه در جزیره خارک فلات قاره توسط شرکت ذیفن به اشرکت آذرخش نیروی کیش واگذار گردیده به مساحت تقریبی 60000 متر مربع که میتوان به اتصالات دفاتر اداری با چند روش ورک گروپ ، دامین ، فیبر و ….. به اتاق سرور اشاره نمود .